ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Antonopoulou, E., Chaleplis, G., Theophilidis, G.2006The Effect of the Xenobiotic Atrazine on the Heart Function of the European Seabass, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
Gritzalis, K. C., Bogdanos, K. D., Diapoulis, A. C.1996The Trophic Behaviour of Paracentrotus lividis and its Effect on Phytobenthos
Itziou, A., Raftopoulou, E., Dimitriadis, V. K.2006EVALUATION OF THE EFFECT OF HEAVY METALS AND ORGANIC POLLUTANTS ON TISSUES OF THE SNAIL EOBANIA VERMICULATA, USING CELLULAR POLLUTION BIOMARKERS
Liakopoulos, I., Velentza, M., Papaspyrou, S., Thessalou-Legaki, M.2006EFFECT OF UPOGEBIA PUSILLA ON BENTHIC FLUXES AND POREWATER SOLUTES IN SEDIMENTS AMENDED WITH ORE SLAG AND ORGANIC MATTER: AN EXPERIMENTAL APPROACH
Sozopoulos, I., Pafilis, P., Gaitanaki, K., Valakos, E. D.2002Temperatures' Effect on the Performance of the Peptic Enzymes in Podarcis peloponnesiaca (Sauria: Lacertidae)
Tsoumani, M., Liasko, R., Moutsaki, P., Kagalou, I., Papaloukas, K., Leonardos, Ι.2006STUDY OF Carassius gibelio (Bloch, 1782) GROWTH IN RELATION TO ENVIRONMENTAL EFFECT IN 12 GREEK LAKES
Μαγουλάς, Α.2000ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΤΗΜΑΤΑ
Οικονομίδης, Π. Σ.2000ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Πάσχος, Ι.2000ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith