ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Andreopoulou, Z., Kokkinakis, A. K., Mixafentis, N., Papastavrou, A.2004Environmental impacts on fish fauna and fisheries in important lagoon wetlands in Northeastern Greece
Antonopoulou, E., Chaleplis, G., Theophilidis, G.2006The Effect of the Xenobiotic Atrazine on the Heart Function of the European Seabass, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
Galanaki, A.2006Modelling the Impact of Agricultural Change on Lesser Kestrels Falco naumanni in Central Greece - A Preliminary Study
Gritzalis, K. C., Bogdanos, K. D., Diapoulis, A. C.1996The Trophic Behaviour of Paracentrotus lividis and its Effect on Phytobenthos
Ioannou, A., Chatzinikolaou, Y., Lazaridou, M.2006A Preliminary Pressure - Impact (IMPRESS) Analysis for the Pineios River Basin (Thessaly, Central Greece); Can we Achieve Good Ecological Conditions by 2015?
Itziou, A., Raftopoulou, E., Dimitriadis, V. K.2006EVALUATION OF THE EFFECT OF HEAVY METALS AND ORGANIC POLLUTANTS ON TISSUES OF THE SNAIL EOBANIA VERMICULATA, USING CELLULAR POLLUTION BIOMARKERS
Kokkinakis, A. K., Andreopoulou, Z., Mixafentis, N., Papageorgiou, N.2004Human Activities Impacts on Fish Fauna and Fisheries in Northeastern Greek Lake Ecosystems
Liakopoulos, I., Velentza, M., Papaspyrou, S., Thessalou-Legaki, M.2006EFFECT OF UPOGEBIA PUSILLA ON BENTHIC FLUXES AND POREWATER SOLUTES IN SEDIMENTS AMENDED WITH ORE SLAG AND ORGANIC MATTER: AN EXPERIMENTAL APPROACH
Triantafyllidis, A., Karaiscou, N., Leonardos, J., Abatzopoulos, T. J.2007THE GENETIC IMPACT OF STOCKING AND CULTURED ESCAPEES OF SEA BREAM ON ITS WILD POPULATIONS
Tsoumani, M., Liasko, R., Moutsaki, P., Kagalou, I., Papaloukas, K., Leonardos, Ι.2006STUDY OF Carassius gibelio (Bloch, 1782) GROWTH IN RELATION TO ENVIRONMENTAL EFFECT IN 12 GREEK LAKES
Vasiliadis, K., Papadakis, G., Karpouhtsis, I., Mavragani-Tsipidou, P.2001Toxic and Genotoxic Effects of the Pyrethroid Deltamethrin on the Insects Drosophila melanogaster and Bactrocera oleae
Zografou, C., Akriotis, T.2006Evaluation of the impact of Human Disturbance at a Colony of Himantopus himantopus
Ακουμιανάκη, Ι., Ναλετάκη, Μ., Diliberto, S., Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.2003Παρακολούθηση της επίδρασης των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον με τη χρήση κλάσεων μεγέθους της μακροπανιδικής βιομάζας
Μαγουλάς, Α.2000ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΤΗΜΑΤΑ
Πήττα, Π., Παπαδοπούλου, Κ. - Ν., Αποστολάκη, Ε., Τσαπάκης, Μ., Smith, C., Καρακάσης, Ι.2003Επίδραση των Ιχθυοκαλλιεργιών στις Πελαγικές και Βενθικές Γεωχημικές Μεταβλητές σε Ενδιάμεσες Χωρικές Κλίμακες
Παπαδοπούλου, Κ., Γιαννουλάκη, Μ., Μαραβέγια, Ε., Αποστολάκη, Ε., Πήττα, Π., Smith, C., Μαχιάς, Α., Σωμαράκης, Σ., Δημητριάδης, Κ., Κουκούλας, Π., Κουτσούμπας, Δ., Καρακάσης, Ι.2003Επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών στη δομή των βιολογικών κοινοτήτων σε ενδιάμεσες χωρικές κλίμακες
Πετράκης, Π. Β., Σπανός, Κ., Feest, Α., Λάχλου, Α.2012Η εντομοπανίδα σαν δείκτης ανθρωπογενούς επίδρασης στον Σχινιά, Μαραθώνα
ΣΩΚΟΣ, Χ., ΜΗΛΗΣ, Χ., Τσαχαλίδης, Ε., Μπίρτσας, Π., ΚΑΣΤΟΡΗΣ, Α.2008Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΓΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ (LEPUS EUROPAEUS) ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τριανταφυλλίδης, Κ.2000ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ, ΣΟΛΟΜΟΥ & ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Β., ΣΦΕΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ, Σ.2008ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith