Πρώτα Δεδομένα για την Εκτίμηση της Αφθονίας του Γκιζανίου (Ladigesocypris ghigii)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Μπαρμπιέρι, Ρ., Στουμπούδη, Μ. Θ., Corsini-Φωκά, Μ., Καλογιάννη, Ε., Κονδυλάτος, Γ., Οικονόμου, Α. Ν.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:abundance, freshwater, ghigii, gizani, Ladigesocypris, Ladigesocypris ghigii, Rhodes, αφθονία, Γκιζάνι, Ρόδος
Mon, 2016-12-12 13:29 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith