ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΎΣ ΚΑΙ ΛΊΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ (2000/60/ΕΚ)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Οικονόμου, Α. Ν., Ζόγκαρης, Σ., Καλογιάννη, Ε., Μπαρμπιέρι, Ρ., Στουμπούδη, Μ. Θ., Γιακουμή, Σ.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:bibliography, Directive, ecological, fish, fishes, framework, Ichthyological, Ichthyology, inland, status, water, waters, βιβλιογραφία, εσωτερική, ιχθυολογία, κατάσταση, λίμνες, νερό, οδηγία, οικολογική, ποτάμια, ψάρια
Tue, 2017-10-24 10:33 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith