Οι ερευνητικές δραστηριότητες και η βάση δεδομένων για τα χειρόπτερα της Ελλάδας: παρελθόν, παρόν και μέλλον

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Γεωργιακάκης, Π., Παπαδάτου, Ε., Νικολακάκης, Μ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:bats, Chiroptera, mammal, θηλαστικά, Νυχτερίδες, Χειρόπτερα, χειροπτεροπανίδα
Tue, 2017-07-18 11:02 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith