ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1984
Authors:Κουσουρής, Θ.
Conference Name:Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Date Published:14-17 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΚΑΕ
Conference Location:ΑΘΗΝΑ
Keywords:lakes, planktonic, rotifers, λίμνες, πλαγκτονικά, τροχοφόρα
Front Cover: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith