ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Kravva, N., Staikou, A., Triantaphyllidis, C.2001Study of Growth in Mytilus galloprovincialis Populations in the Thermaikos Gulf
Margaritoulis, D., Rees, A. F., Riggall, T.2012AN INCREASING SEA TURTLE POPULATION FOLLOWING 15 YEARS OF NEST PROTECTION
Nikolioudakis, N., Kyparissis, S., Koumoundouros, G., Somarakis, S.2006Changes in Allometric Growth of Oblada melanura Settlers During Settlement in the Coastal Zone
Theofanellis, T., Galinou, E., Akriotis, T.2006Methodology for the Study of Growth Rate of Great Tit (Parus major ) Nestlings
Tsikliras, A. C., Stergiou, K. I.2006THE EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON ROUND SARDINELLA (SARDINELLA AURITA VALENCIENNES, 1847) LANDINGS
Tsoumani, M., Liasko, R., Moutsaki, P., Kagalou, I., Papaloukas, K., Leonardos, Ι.2006STUDY OF Carassius gibelio (Bloch, 1782) GROWTH IN RELATION TO ENVIRONMENTAL EFFECT IN 12 GREEK LAKES
Αναστασοπούλου, A., Παπακωνσταντίνου, Κ.2006ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΜΑΤΗ (Chlorophthalmus agassizi)(B.1840) ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Καλλιανιώτης, Α., Σωφρονίδης, Κ., Αργύρη, Α., Παπαντωνίου, Β.2003Ηλικία και Αύξηση των Ειδών, L. mormyrus, D. vulgaris and D. sargus στο Θρακικό Πέλαγος
Καπίρης, Κ., Παπακωνσταντίνου, Κ., Μωραϊτου-Αποστολοπούλου, Μ.2000Αλλομετρική Αύξηση των Αρσενικών Δευτερογενών Σεξουαλικών Χαρακτήρων των Aristeus antennatus και Aristaeomorpha foliacea (Decapoda: Aristeidae)
Χώτος, Γ., Αβραμίδου, Δ., Αθανασόπουλος, Η., Αρβανιτάκης, Γ.2000Ρυθμός Αύξησης, Διήθησης και Πέψης του Τροχόζωου Brachionus plicatilis σε Πειραματικές Συνθήκες με Χρήση του Αλοανθεκτικού Χλωρόφυτου Μικροφύκους Asteromonas gracilis Artari
Χώτος, Γ., Βλάχος, Ν.2000Πρόδρομος Μελέτη Αύξησης του Γόνου 4 Κεφαλοειδών σε Κλειστό Κύκλωμα
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith