ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Pagesort descendingAuthorsYearTitle
Antoniadou, C., Chintiroglou, C.2005Response of polychaete populations to disturbance: An evaluation of methods in hard substratum
Antoniadou, C., Chintiroglou, C.2005Biodiversity of zoobenthic hard-substrate sublittoral communities in the Eastern Mediterranean (North Aegean Sea)
Chryssanthakopoulou, V., Kaspiris, P.2005Reproductive cycle of the carpet shell clam Ruditapes decussatus (Linnaeus 1758) in Araxos lagoon (NW Peloponnisos, Greece) and in Evinos estuary (South Aitoloakarnania, Greece)
Kalogirou, S., Corsini, M., Kondilatos, G., Wennhage, H.2007Diet of the invasive piscivorous fish Fistularia commersonii in a recently colonized area of the eastern Mediterranean
Tsikliras, A. C., Antonopoulou, E.2006Reproductive biology of round sardinella (Sardinella aurita) in the north-eastern Mediterranean
Καμπούρογλου, Β. Μ., Corsini-Φωκά, Π., Κουράκλης, Π., Ντούνας, Κ., Νικολαίδου, Α., Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ., Ζενέτου, Α.2006ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΠΟΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ: ΤΟ ΒΡΑΧΥΟΥΡΟ PERCNON GIBBESI
Κατσίκη, Β.2003Ο ρόλος των κατανομών των τιμών βιοσυσσώρευσης μετάλλων στη μελέτη περιβαλλοντικής κατάστασης θαλάσσιων περιοχών. Η περίπτωση του Σαρωνικού Κόλπου
Κούκουρας, Σ., Κεφάλας, Ε., Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Μήλιου, Ε.2004ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Λαντζούνη, Μ., Ζενέτου, Α., Χατζηανέστης, Ι., Σύμπουρα, Μ., Σκληβάγκου, Ε., Αρβανιτάκης, Γ.2003Επιπτώσεις της ρύπανσης από πετρελαιοειδή σε ένα παράκτιο κλειστό οικοσύστημα
Ράμφος, Α., Φραγκοπούλου, Ν., Κουτσικόπουλος, Κ., Μαχιάς, Α., Σωμαράκης, Σ., Λυκάκης, Ι.2000Η Βιοκοινωνία του Μεσοζωοπλαγκτού το Καλοκαίρι 1998 στις Παράκτιες Περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith