ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Pagesort descendingAuthorsYearTitle
Μαμακής, Ι., Μαζάρης, Α. Δ., Πουλόπουλος, Ι., Καλπάκης, Σ., Ματσίνος, Γ.2006Κύριες Απειλές για την Ορνιθοπανίδα της Ελλάδας. Ανάλυση Πληροφορίας που Συλλέχθηκε την Τελευταία Δεκαετία από το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων
Abatzopoulos, T. J., Brendonck, L., Sorgeloos, P.1999First record of Branchinella spinosa (Milne-Edwards) (Crustacea: Branchiopoda: Anostraca) from Greece
Alivizatos, H., Goutner, V.1999Winter diet of the Barn Owl (Tyto alba) and Long-eared Owl (Asio otus) in Northeastern Greece: A comparison
Alivizatos, H., Goutner, V., Karandinos, M. G.1998Reproduction and behaviour of the Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) in North-eastern Greece
Alivizatos, H., Goutner, V., Zogaris, S.2005Contribution to the study of the diet of four owl species (Aves, Strigiformes) from mainland and island areas of Greece
Alivizatos, H., Papandropoulos, D., Zogaris, S.2004Winter diet of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) in the Amvrakikos wetlands, Greece
Almog, A., Bonen, H., Herman, K., Werner, Y. L.2005Subspeciation or none? The hardun in the Aegean (Reptilia: Sauria: Agamidae: Laudakia stellio)
Alvanou, L.1999Annual cycle of cladocerans in the Thermaikos Gulf and the Gulf of Thessaloniki (North Aegean Sea)
Antikas, T. G.2008Fish eating horses in Central Macedonia of the 5(th) century BCE: Was Herodotus finally right?
Antoniadou, C., Krestenitis, Y., Chintiroglou, C.2004Structure of the "Amphioxus sand" community in Thermaikos bay (Eastern Mediterranean)
Apostolidis, A. P., Karakousis, Y., Triantaphyllidis, C.1996Genetic differentiation and phylogenetic relationships among greek Salmo trutta L. (brown trout) populations as revealed by RFLP analysis of PCR amplified mitochondrial DNA segments
Athanassiou, C. G., Palyvos, N. E., Eliopoulos, P. A., Papadoulis, G. T.2002Mites associated with stored seed cotton and related products in Greece
Audisio, P., de Biase, A., Jäch, M. A.1996Greek species of the genus Hydraena (Subgenus Haenydra Rey) (Coleoptera, Hydraenidae)
Audisio, P., Mancini, E., de Biase, A.2006A new species of the pollen-beetle genus Meligethes (Coleoptera: Nitidulidae) of the M. aeneus group from Greece, with review of the M. subaeneus complex
Bacandritsos, N. K., Saitanis, C. J.2004A field study on the long-term incidence of Acarapis woodi in Greece
Bakaloudis, D. E., Vlachos, C. G., Chatzinikos, E., Bontzorlos, V., Papakosta, M.2009Breeding habitat preferences of the turtledove (Streptopelia turtur) in the Dadia-Soufli National Park and its implications for management
Bell, S., Hampshire, K., Topalidou, S.2007The political culture of poaching: a case study from northern Greece
Ben-Dov, Y.2006Taxonomy of Aonidiella yehudithae sp. nov. and Lindingaspis misrae (Laing) comb. nov. with a key to species of Aonidiella Berlese & Leonardi (Hemiptera: Coccoidea: Diaspididae)
Birtsas, P. K., Sokos, C. K., Papaspyropoulos, K. G., Kazoglou, Y. E.2011Comparison of waterbird communities in a Mediterranean salina - saltmarsh complex
Bohlen, J., Perdices, A., Doadrio, I., Economidis, P. S.2006Vicariance, colonisation, and fast local speciation in Asia Minor and the Balkans as revealed from the phylogeny of spined loaches (Osteichthyes; Cobitidae)
Bouga, M., Harizanis, P. C., Kilias, G., Alahiotis, S.2005Genetic divergence and phylogenetic relationships of honey bee Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) populations from Greece and Cyprus using PCR - RFLP analysis of three mtDNA segments
Bouga, M., Klossa-Kilia, E., Alahiotis, S., Kilias, G.2005Non-lethal DNA sampling of wing tips discriminates subspecies of Apis mellifera occurring in Greece
Bousbouras, D., Ioannidis, Y.1997The distribution and habitat preferences of the amphibians of Prespa National Park
Buchholz, S.2009Community structure of spiders in coastal habitats of a Mediterranean delta region (Nestos Delta, NE Greece)
Cascio, P. L., Corti, C., Luiselli, L.2001Seasonal variations of the diet of Laudakia stellio (Agamidae) from Nisyros island, dodecanese (Greece)
Catsadorakis, G.1997Breeding birds from reedbeds to alpine meadows
Catsadorakis, G.1997The importance of Prespa National Park for breeding and wintering birds
Catsadorakis, G., Crivelli, A. J.2001Nesting habitat characteristics and breeding performance of Dalmatian Pelicans in lake Mikri Prespa, NW Greece
Chaniotis, B., Spyridaki, I., Scoulika, E., Antoniou, M.2000Colonization of Phlebotomus neglectus (Diptera: Psychodidae), the major vector of visceral leishmaniasis in Greece
Chaniotis, B., Tselentis, Y.1996Water wells as a habitat of sand fly (Diptera: Psychodidae) vectors of visceral leishmaniasis in Greece
Chatzaki, M., Arnedo, M. A.2006Taxonomic revision of the epigean representatives of the spider subfamily Harpacteinae (Araneae: Dysderidae) on the island of Crete
Chatzaki, M., Thaler, K., Mylonas, M.2002Ground spiders (Gnaphosidae, Araneae) of Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. II
Chatzaki, M., Thaler, K., Mylonas, M.2003Ground spiders (Gnaphosidae; Araneae) from Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. III: Zelotes and allied genera
Chatzinikolaou, Y., Ntemiri, K., Zogaris, S.2011River riparian zone assessment using a rapid site-based index in Greece
Chondropoulos, B. P., Fraguedakis-Tsolis, S. E., Markakis, G., Giagia-Athanasopoulou, E.1996Morphometric variability in karyologically polymorphic populations of the wild Mus musculus domesticus in Greece
Christodoulopoulos, G., Theodoropoulos, G., Kominakis, A., Theis, J. H.2006Biological, seasonal and environmental factors associated with Pulex irritans infestation of dairy goats in Greece
Corsini, M., Kondilatos, G., Economidis, P. S.2002Lessepsian migrant Fistularia commersonii from the Rhodes marine area
Corsini-Foka, M., Frantzis, A.2009First documented record of imperial blackfish, Schedophilus ovalis (Actinopterygii: Perciformes: Centrolophidae), in the Aegean Greek waters
Coutsis, J. G.2004Revision of the Turanana endymion species-group (Lycaenidae)
Crivelli, A. J., Catsadorakis, G., Malakou, M., Rosecchi, E.1997Fish and fisheries of the Prespa lakes
Deltshev, C.2000The endemic spiders (Araneae) of the Balkan peninsula
Depaquit, J., Leger, N., Ferte, H.1998Taxonomic status of Phlebotomus sergenti Parrot, 1917, vector of Leishmania tropica (Wright, 1903) and Phlebotomus similis Perfiliev, 1963 (Diptera: Psychodidae). Biogeography and epidemiology.
Dimalexis, A., Pyrovetsi, M.1997Effect of water level fluctuations on wading bird foraging habitat use at an irrigation reservoir, Lake Kerkini, Greece
Dimalexis, A., Pyrovetsi, M., Sgardelis, S.1997Foraging ecology of the Grey Heron (Ardea cinerea), Great Egret (Ardea alba) and Little Egret (Egretta garzetta) in response to habitat, at 2 Greek wetlands
Doadrio, I., Carmona, J. A.1998Genetic divergence in Greek populations of the genus Leuciscus and its evolutionary and biogeographical implications
Drakou, E. G., Bobori, D. C., Kallimanis, A. S., Mazaris, A. D., Sgardelis, S. P., Pantis, J. D.2009Freshwater fish community structured more by dispersal limitation than by environmental heterogeneity
Economidis, P. S.1996Leuciscus keadicus (Cyprinidae), a valid species from river Evrotas (Greece)
Economidis, P. S., Dimitriou, E., Pagoni, R., Michaloudi, E., Natsis, L.2000Introduced and translocated fish species in the inland waters of Greece
Economidis, P. S., Kallianiotis, A., Psaltopoulou, H.1999Two records of sea lamprey from the north Aegean Sea
Economidis, P. S., Koutrakis, E. T., Bobori, D. C.2000Distribution and conservation of Acipenser sturio L., 1758 and related species in Greek waters

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith