ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Fric, J., Christie, D., Karris, G., Dimalexis, A.2006Rat Eradication in the Northern Sporades National Park for the Improvement of Breeding Habitat of Eleonora's Falcon
Hovardas, T.2006Baseline Study for the Production of a School Education Kit on the Wolf (Canis lupus)
Kitsos, M. - S., Tzomos, T., Zafeiriou, A., Koukouras, A.2006The Diversity of the Marine Mammal Fauna of Greece and Comparison with those of Neighbouring Areas
Papakostas, S., Ploumi, K., Triantafyllidis, A., Deligiannidis, P., Tsiga, A., Christodoulou, V., Katsares, V., Triantaphyllidis, C.2002Analysis of the Mitochondrial Genetic Diversity of Rare Greek Bovine Populations
Rovatsos, M. T., Mitsainas, G. P., Stamatopoulos, A., Giagia-Athanasopoulou, E. B.2006Chromosomal Studies on Greek Populations of The Genus Apodemus (Rodentia, Muridae)
Tryfonopoulos, G., Chondropoulos, B., Fraguedakis-Tsolis, S.1999Genetic Differentiation between 5 Chromosomal Races of the House Mouse, Mus musculus domesticus, from Greece
Tzomos, T., Youlatos, D., Legakis, A.2006The Diversity of the Terrestrial Mammalian Fauna of Greece: Analysis and Perspectives
Αλμπανίδου, Β., Μερτζάνης, Γ., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ.2012Μελέτη καταλληλότητας και χρήσης ενδιαιτημάτων από την καφέ αρκούδα με την εφαρμογή Ανάλυσης Δικτύων και Μαρ- κοβιανών Αλυσίδων
Γαλανάκη, Κ., Γεωργιακάκης, Π., Μυλωνάς, Μ.2006Δυναμική και Οικολογία μιας Αποικίας του Είδους Rhinolophus ferrumequinum Schreber 1774 (Mammalia, Chiroptera) σε ένα Σπήλαιο της Κρήτης
Γεωργιακάκης, Π.2012Η χειροπτεροπανίδα του όρους Ταΰγετος
Γεωργιακάκης, Π., Παπαδάτου, Ε., Νικολακάκης, Μ.2012Οι ερευνητικές δραστηριότητες και η βάση δεδομένων για τα χειρόπτερα της Ελλάδας: παρελθόν, παρόν και μέλλον
Γιαννακόπουλος, Α., Ακριώτης, Τ., Δημητρακόπουλος, Π. Γ., Θεοδώρου, Κ., Μερτζάνης, Γ., Riegler, S., Riegler, A., Τράγος, Θ., Ηλιόπουλος, Γ., Ποϊραζίδης, Κ.2012Χωροχρονική επικάλυψη ζωτικών χώρων καφέ αρκούδων (Ursus arctos) στη ΒΑ Πίνδο
Καμηλάρη, Μ., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2012Μορφομετρική ανάλυση ενδοειδικής ποικιλομορφίας ελληνικών πληθυσμών του εδαφόβιου τρωκτικού Microtus (Terricola) thomasi (Mammalia: Rodentia)
Παξιμάδης, Γ., Μαρία, Λ., Κρίνου, Σ., Σαββίδου, Β.2012Εκστρατεία ενημέρωσης «Θάλασσα» για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών στην Ελλάδα
Παπαμιχαήλ, Γ., Τριαντάφυλλος, Α.2004ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ APODEMUS MYSTACINUS ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith