ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Fric, J., Christie, D., Karris, G., Dimalexis, A.2006Rat Eradication in the Northern Sporades National Park for the Improvement of Breeding Habitat of Eleonora's Falcon
Hovardas, T.2006Baseline Study for the Production of a School Education Kit on the Wolf (Canis lupus)
Papakosta, M. Α., Andreadou, M., Tsoupas, A., Sakoulis, A., Triantafyllidis, A., Vlachos, C. G., Karaiskou, N., Bakaloudis, D. E., Chatzinikos, E.2012GENETIC ANALYSIS OF STONE MARTEN (MARTES FOINA) GREEK POPULATIONS
Rovatsos, M. T., Mitsainas, G. P., Stamatopoulos, A., Giagia-Athanasopoulou, E. B.2006Chromosomal Studies on Greek Populations of The Genus Apodemus (Rodentia, Muridae)
Tryfonopoulos, G., Chondropoulos, B., Fraguedakis-Tsolis, S.1999Genetic Differentiation between 5 Chromosomal Races of the House Mouse, Mus musculus domesticus, from Greece
Αλμπανίδου, Β., Μερτζάνης, Γ., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ.2012Μελέτη καταλληλότητας και χρήσης ενδιαιτημάτων από την καφέ αρκούδα με την εφαρμογή Ανάλυσης Δικτύων και Μαρ- κοβιανών Αλυσίδων
Γαλανάκη, Κ., Γεωργιακάκης, Π., Μυλωνάς, Μ.2006Δυναμική και Οικολογία μιας Αποικίας του Είδους Rhinolophus ferrumequinum Schreber 1774 (Mammalia, Chiroptera) σε ένα Σπήλαιο της Κρήτης
Καμηλάρη, Μ., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2012Μορφομετρική ανάλυση ενδοειδικής ποικιλομορφίας ελληνικών πληθυσμών του εδαφόβιου τρωκτικού Microtus (Terricola) thomasi (Mammalia: Rodentia)
Παπαμιχαήλ, Γ., Τριαντάφυλλος, Α.2004ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ APODEMUS MYSTACINUS ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith