ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Douris, V., Rodakis, R., Lecanidou, R.1996The Phylogeny of Albinaria in the Aegean: A Molecular Approach by Sequence Analysis of Mitochondrial DNA (mtDNA) Genes
Giokas, S., Sfenthourakis, S.2007IDENTIFICATION OF AREAS OF ENDEMISM FROM CO-OCCURRENCE PATTERNS
Ioannou, A., Chatzinikolaou, Y., Lazaridou, M.2006A Preliminary Pressure - Impact (IMPRESS) Analysis for the Pineios River Basin (Thessaly, Central Greece); Can we Achieve Good Ecological Conditions by 2015?
Kamilari, M., Gatou, D., Fraguedakis–Tsolis, S., Chondropoulos, B.2012MORPHOMETRIC ANALYSIS ON GREEK POPULATIONS OF THE UNDERGROUND THOMAS’ VOLE MICROTUS (TERRICOLA) THOMASI (MAMMALIA: RODENTIA)
Kasapidis, P., Kristoffersen, J. B., Christidis, A., Fric, J.2012DIET ANALYSIS OF THE MEDITERRANEAN SHAG (PHALACROCORAX ARISTOTELIS DESMARETSII) USING CONVENTIONAL TECHNIQUES AND NEXT GENERATION SEQUENCING
Katsares, V., Triantafyllidis, A., Apostolidis, A. P., Kouvatsi, A., Triantaphyllidis, C.2001Results of the mtDNA Analysis in Greek Populations of the European Lobster
Liordos, V., Goutner, V.2006Breeding Biology of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo): A Spatio-Temporal Analysis
Mamuris, Z., Sfougaris, A. I., Stamatis, C., Suchentrunk, F., Varfi, V., Anni, A.2001High Genetic Diversity of Brown Hare Populations from Greece in Comparison with those from Central Europe as Assessed by mtDNA-RFLP Analysis
Parmakelis, A., Mylonas, M.2002MOLECULAR PHYLOGENY OF GENUS MASTUS (GASTROPODA, PULMONATA, BULIMINIDAE)
Sotiropoulos, K., Eleftherakos, K., Džukić, G., Kalezic, M. L., Polymeni, R. M., Legakis, A.2007mtDNA PHYLOGEOGRAPHY OF THE ALPINE NEWT (TRITURUS ALPESTRIS, SALAMANDRIDAE, CAUDATA)
Stamatis, C., Moutou, K. A., Triantafyllidis, A., Kouretas, D., Mamuris, Z.2001Genetic Differentiation of Norway Lobster (Nephrops norvegicus) Populations as Revealed by Mitochondrial DNA Analysis
Triantafyllidis, A., Bobori, D., Koliamitra, C.2007DNA BARCODING FISH SPECIES IN LAKE DOIRANI
Αλμπανίδου, Β., Μερτζάνης, Γ., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ.2012Μελέτη καταλληλότητας και χρήσης ενδιαιτημάτων από την καφέ αρκούδα με την εφαρμογή Ανάλυσης Δικτύων και Μαρ- κοβιανών Αλυσίδων
Καμηλάρη, Μ., Γκιώκας, Σ.2008ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ Albinaria ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Καμηλάρη, Μ., Κουμουνδούρος, Γ., Σφενδουράκης, Σ.2004ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΟΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΟΒΙΟΥ ΙΣΟΠΟΔΟΥ Armadillo tuberculatus (Crustacea, Isopoda, Oniscidea)
Καμηλάρη, Μ., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2012Μορφομετρική ανάλυση ενδοειδικής ποικιλομορφίας ελληνικών πληθυσμών του εδαφόβιου τρωκτικού Microtus (Terricola) thomasi (Mammalia: Rodentia)
Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Αϊβατζίδου, Α., Χριστοδουλοπούλου, Μ.1986Βιοχημική Ανάλυση των Λιπαρών Οξέων και Θερμιδομετρία της Artemia της Νήσου Μήλου
Λευκαδίτου, Ε., Μπέκας, Π.2003Μορφομετρική ανάλυση των ραμφων μοσχίων Eledone cirrhosa (Cephalopda: Octopoda) που αλιεύτηκαν στο Θρακικό Πέλαγος (B.A. Μεσόγειος)
Ποϊραζίδης, Κ., Βασιλάκης, Δ., Schindler, S., Scandolara, C.2004ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith