ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Abatzopoulos, T. J., Karamanlidis, G., Leger, P., Sorgeloos, P.1989Further characterization of two Artemia populations from northern Greece: biometry, hatching characteristics, caloric content and fatty acid profiles.
Abatzopoulos, T. J., Triantaphyllidis, C., Kastritsis, C.1993Genetic polymorphism in two parthenogenetic Artemia populations from Northern Greece.
Abatzopoulos, T. J., Triantaphyllidis, C. S., Kastritsis, C. D.1987Preliminary studies on some Artemia populations from northern Greece.
Achouri, M., Charfi-Cheikhrouha, F.2008Phenetic analysis of populations of Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833) (Crustacea, Isopoda, Oniscidea)
Apostolidis, A., Karakousis, Y., Triantaphyllidis, C.1994Genetic structure and phylogenetic relationships of natural populations of brown trout Salmo trutta from Greece
Apostolidou, M., Staikou, A.2007VARIATION OF SPERMATHECA MORPHOLOGY IN POPULATIONS OF THE LAND SNAIL Cepaea vindobonensis FROM NORTH GREECE.
Barbanera, F., Guerrini, M., Hadjigerou, M., Panayides, P., Sokos, C., Tagioli, L., Tofanelli, S., Paoli, G., Dini, F.2006Phylogenetic Relationships and Genetic Structure of Mediterranean Chukar (Alectoris chukar, Galliformes) Populations Inferred from Mitochondrial and Nuclear DNA Markers
Belasen, A., Li, B., Chremou, D., Pafilis, P., Valakos, E. D., Brock, K., Foufopoulos, J.2012THERMAL ECOLOGY IN ISLAND POPULATIONS OF THE AEGEAN WALL LIZARD
Bouga, M., Harizanis, P., Kilias, G., Alahiotis, S.2002STUDY OF GENETIC STRUCTURE OF HONEYBEE POPULATIONS APIS MELLIFERA
Bousbouras, D.2006Populations, Colonies and Foraging Sites of Lesser Kestrels (Falco naumanni) in the Thessalian Plain: Delineation Proposals for Special Protected Areas
Karamariti, I., Rovatsos, M. T., Mitsainas, G. P., Stamatopoulos, A., Giagia-Athanasopoulou, E. B.2006Chromosomal Studies on Greek Populations of Four Small Rodent Species
Kraitsek, S., Klossa-Kilia, E., Alahiotis, S., Kilias, G.2006Distribution of "Lagoon" and "Marine" Populations of Atherina boyeri in Greece
Margaritis, M., Glaropoulos, A., Antoniadou, C., Chintiroglou, C.2006SPATIAL DISPERSION OF THE Anemonia viridis (FORSKAL 1775) POPULATIONS IN CHALKIDIKI (N. AEGEAN)
Minos, G., Pomakis, N., Konze, E.2007SKELETAL DEFORMITIES IN NATURAL POPULATIONS OF SAND SMELT, ATHERINA BOYERI (RISSO, 1810) IN NEA MOUDANIA PORT, CHALKIDIKI
Papaioannou, C., Klossa-Kilia, E., Sfenthourakis, S., Kilias, G.2012PHYLOGEOGRAPHY OF THE MARINE ISOPOD SPHAEROMA SERRATUM (CRUSTACEA, ISOPODA, SPHAEROMATIDAE) INFERRED FROM MITOCHONDRIAL AND NUCLEAR GENE SEGMENTS
Papakostas, S., Ploumi, K., Triantafyllidis, A., Deligiannidis, P., Tsiga, A., Christodoulou, V., Katsares, V., Triantaphyllidis, C.2002Analysis of the Mitochondrial Genetic Diversity of Rare Greek Bovine Populations
Parmakelis, A., Klossa-Kilia, E., Kilias, G., Sfenthourakis, S.2006Genetic Divergence Between Populations of Three Terrestrial Isopod Species with Different Niche Breadth
Rovatsos, M. T., Mitsainas, G. P., Stamatopoulos, A., Giagia-Athanasopoulou, E. B.2006Chromosomal Studies on Greek Populations of The Genus Apodemus (Rodentia, Muridae)
Stamataki, Ε., Kornilios, P., Giokas, S.2012THE EVOLUTION OF DEXTRALITY WITHIN A SINISTRAL LAND-SNAIL GENUS
Triantafyllidis, A., Karaiscou, N., Leonardos, J., Abatzopoulos, T. J.2007THE GENETIC IMPACT OF STOCKING AND CULTURED ESCAPEES OF SEA BREAM ON ITS WILD POPULATIONS
Αποστολίδης, Α., ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.1996Genetic Differentiation and Phylogenetic Relationships Among Greek Brown Trout (S. trutta. L) Populations as Revealed by Sequence Analysis of Two Mitochondrial Segments
Καραϊσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Α., Κατσαρές, Β., Αμπατζόπουλος, Θ. Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.2006ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ SPARUS AURATA, LINNAEUS, 1758 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DNA ΔΕΙΚΤΩΝ
Κατσαρές, Β., Τριανταφυλλίδης, Α., Καραϊσκου, Ν., Αμπατζόπουλος, Θ. Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.2006ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, DICENTRARCHUS LABRAX, LINNAEUS 1758 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DNA ΔΕΙΚΤΩΝ
Μαγουλάς, Α.2000ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΤΗΜΑΤΑ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith