ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Antoniadou, C., Vafidis, D., Chintiroglou, C.2006Biometric and Allometric Relationships of the Edible Ascidia Microcosmus sabatieri Roule, 1885 in South Aegean Populations
Apostolidis, A., Karakousis, Y., Triantaphyllidis, C.1994Genetic structure and phylogenetic relationships of natural populations of brown trout Salmo trutta from Greece
Barbanera, F., Guerrini, M., Hadjigerou, M., Panayides, P., Sokos, C., Tagioli, L., Tofanelli, S., Paoli, G., Dini, F.2006Phylogenetic Relationships and Genetic Structure of Mediterranean Chukar (Alectoris chukar, Galliformes) Populations Inferred from Mitochondrial and Nuclear DNA Markers
Bouga, M., Harizanis, P., Kilias, G., Alahiotis, S.2002Restricted Analysis of mtDNA in Honeybee Apis mellifera and Phylogenetic Relationships
Perlapani, F., Minos, G.2007LENGTH – WEIGHT RELATIONSHIPS FOR ELEVEN COMMERCIAL FISH SPECIES FROM AXIOS ESTUARIES
Αποστολίδης, Α., ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.1996Genetic Differentiation and Phylogenetic Relationships Among Greek Brown Trout (S. trutta. L) Populations as Revealed by Sequence Analysis of Two Mitochondrial Segments
ΔΟΥΡΗΣ, Β., ΡΟΔΑΚΗΣ, Γ., ΛΕΚΑΝΙΔΟΥ, Ρ.1994ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ALBINARIA ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ PCR-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ DNA
Λεονταράκης, Π. Κ., Βαφείδης, Δ., Καλλιανιώτης, Α.2006ΣΧΈΣΕΙΣ ΜΉΚΟΥΣ-ΒΆΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΆΦΘΟΝΩΝ ΓΑΡΊΔΩΝ PANDALIDAE (DECAPODA: CARIDEA) ΤΟΥ Β. ΑΙΓΑΊΟΥ ΠΕΛΆΓΟΥΣ
ΜΠΕΚΡΗ, Μ., Μπόμπορη, Δ. Χ.2008ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ ΨΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΜΠΕΚΡΗ, Μ., Μπόμπορη, Δ. Χ.2008ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
Σφουγγάρης, Α., Γιαννακόπουλος, Α.2004ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΟΠΛΗΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Τριανταφυλλίδης, Κ., Καρακούδης, Ι., Αποστολίδης, Α.1996ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (Salmo trutta L.) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τρυφωνόπουλος, Γ., Θάνου, Ε., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2004ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΠΤΟΠΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Microtus (RODENTIA, ARVICOLIDAE) ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ mtDNA
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith