ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Pagesort descendingAuthorsYearTitle
Artemiadou, V., Statiri, X., Brouziotis, T., Lazaridou, M.2006Water Quality Evaluation of Small-Sized Mountainous Mediterranean Streams (RM4) and Performance of the European Intercalibration Metrics
Gritzalis, K. C.1996Preliminary Results for the Distribution of the Zoobenthos in Creeks of the Catchment Area Kalloni Bay (Lesvos Island, Hellas)
Karakassis, I., Papadopoulou, K. - N., Tsapakis, E., Hadjiyanni, E., Maidanou, M.1996The Interactions of Aquaculture and the Marine Environment: Preliminary Results
Kemitzoglou, D., Lazaridou, M., Alexandridis, T., G, Z.2006Type Characterisation of River Ecosystems in North-Western and Central Greece and Determination of Benthic Macroinvertebrate Community Structure in Each Type, According to the Water Framework Directive 2000/60/EC
Nicolaidou, A., Simboura, N.2002The Marine Environment of Evoikos Gulf and Anthropogenic Influences
Papadaki, K., Chatzinikolaou, Y., Lazaridou, M., Ioannou, A., Artemiadou, V.2006Water Quality Evaluation of the Middle and Lower Reaches of Pinios River Based on Benthic Macroinvertebrates and Physicochemical Parameters During the Low Flow 
and High Flow Season
Κούκουρας, Σ., Κεφάλας, Ε., Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Μήλιου, Ε.2004ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Ρεϊζοπούλου, Σ., Νικολαίδου, Α.2006Ο ΔΕΊΚΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΜΕΓΕΘΏΝ (INDEX OF SIZE DISTRIBUTION - ISD) ΩΣ ΜΈΘΟΔΟΣ ΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ ΥΔΆΤΩΝ
ΤΣΙΑΟΥΣΗ, Β., ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Μ.1994ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ
Φυττής, Γ., Ρεϊζοπούλου, Σ., Παπαστεργιάδου, Ε.2012Δομή των βενθικών βιοκοινωνιών και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης στη λιμνοθάλασσα Πρόκοπος (Δ. Ελλάδα)
Kouvarda, T., Gritzalis, K. C., Skoulikidis, N. T.2007APPLICATION AND COMPARISON OF VARIOUS BENTHIC BIOTIC INDICES IN RIVERS OF GREEK ISLANDS
Thessalou-Legaki, M., Zenetos, A., Symboura, N., Papaspyrou, S., Pancucci-Papadopoulou, A.2002Assessment of the Impact of Otter-Trawling on Evvoikos Gulf Benthic Ecosystems
Nicolaidou, A., Makra, A., Thessalou-Legaki, M., Costelloe, J.1996Benthic Communities and Organic Enrichment in the Inner Saronikos Gulf
Karakassis, I.2006Benthic Environmental Quality: Ecological and Technical Considerations
Dimitriadis, C., Koutsoubas, D.2006Community Properties of Benthic Molluscs as Estimators of Environmental Stress in Areas with Organic Load Gradient
Gritzalis, K. C., Bertahas, I. T., Koussouris, T. S., Diapoulis, A. C.1996Distribution of Invertebrate Benthic Fauna in the Estuarine Systems of the Artificial Lake of Mornos (Hellas)
Gritzalis, K. C., Κoutsodimou, M., Andriopoulou, A., Kouvarda, T.2007ECOLOGIC CHARACTERISTICS OF THE BENTHIC FAUNA IN THE RIVERS OF S. EUVOIA
Liakopoulos, I., Velentza, M., Papaspyrou, S., Thessalou-Legaki, M.2006EFFECT OF UPOGEBIA PUSILLA ON BENTHIC FLUXES AND POREWATER SOLUTES IN SEDIMENTS AMENDED WITH ORE SLAG AND ORGANIC MATTER: AN EXPERIMENTAL APPROACH
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith