ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Diakou, A., Kapantaidakis, E., Youlatos, D.2012PRELIMINARY RESULTS FROM THE INVESTIGATION OF THE PARASITIC FAUNA OF EUROPEAN GROUND SQUIRREL (SPERMOPHILUS CITELLUS) IN GREECE
Kamilari, M., Gatou, D., Fraguedakis–Tsolis, S., Chondropoulos, B.2012MORPHOMETRIC ANALYSIS ON GREEK POPULATIONS OF THE UNDERGROUND THOMAS’ VOLE MICROTUS (TERRICOLA) THOMASI (MAMMALIA: RODENTIA)
Karamariti, I., Rovatsos, M. T., Mitsainas, G. P., Stamatopoulos, A., Giagia-Athanasopoulou, E. B.2006Chromosomal Studies on Greek Populations of Four Small Rodent Species
Michaux, J., Bellinvia, E., Lymberakis, P.2005Taxonomy, evolutionary history and biogeography of the broad-toothed field mouse (Apodemus mystacinus) in the eastern Mediterranean area based on mitochondrial and nuclear genes
Paravas, V., Poulakakis, N., Valakos, E. D., Lymberakis, P.2001Demography, Population Ecology and Feeding Preferences of the Endemic Rodent Species of Crete Acomys minous (Bate, 1906), (Muridae: Rodentia)
Rovatsos, M. T., Marchal, J. A., Sanchez, A., Giagia-Athanasopoulou, E. B.2012TAXONOMICAL STATUS AND PHYLOGENETIC RELATIONS BETWEEN THE “ATTICUS” AND “THOMASI” CHROMOSOMAL RACES OF THE UNDERGROUND VOLE MICROTUS THOMASI (RODENTIA, ARVICOLIDAE)
Rovatsos, M. T., Mitsainas, G. P., Stamatopoulos, A., Giagia-Athanasopoulou, E. B.2006Chromosomal Studies on Greek Populations of The Genus Apodemus (Rodentia, Muridae)
M. Rovatsos, T., Marchal, J. A., Romero-Fernández, I., Cano-Linares, M., Giagia-Athanasopoulou, E. B., Sanchez, A.2012THE MOLECULAR COMPOSITION OF THE SEX CHROMOSOMES IN MICROTUS THOMASI: HOW DOES THE POLYMORPHIC X AND Y ORIGINATE?
Slabova, M., Frynta, D.2007Morphometric variation in nearly unstudied populations of the most studied mammal: The non-commensal house mouse (Mus musculus domesticus) in the Near East and Northern Africa
Thanou, E., Tryfonopoulos, G., Chondropoulos, B., Fraguedakis-Tsolis, S.2006MtDNA Suggests the Ongoing Differentiation on Greek Microtus (T.) thomasi (Rodentia, Arvicolidae)
Tritsis, K., Bratsioti, S., Kallimanis, A., Poirazidis, K., Youlatos, D.2012GENERAL MORPHOLOGY AND SPATIAL DISTRIBUTION OF BURROW ENTRANCES OF THE MICROTINE RODENT MICROTUS GUENTHERI (DANFORD & ALSTON, 1880) IN THE NATIONAL PARK OF DADIA - LEFKIMI - SOUFLI FOREST
Tsekoura, K., Fraguedakis-Tsolis, S., Chondropoulos, B., Markakis, G.1999Biochemical and Morphological Variation in 6 Greek Populations of the Vole Microtus (Terricola) thomasi (Arvicolidae, Rodentia)
Γιουλάτος, Δ., Μπούτσης, Γ., Γιάννακα, Δ., Χατζηχαραλάμπους, Ε., Παντής, Ι. Δ.2004ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΓΥΡΟΥ (SPERMOPHILUS CITELLUS) ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
Καμηλάρη, Μ., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2012Μορφομετρική ανάλυση ενδοειδικής ποικιλομορφίας ελληνικών πληθυσμών του εδαφόβιου τρωκτικού Microtus (Terricola) thomasi (Mammalia: Rodentia)
Παπαμιχαήλ, Γ., Τριαντάφυλλος, Α.2004ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ APODEMUS MYSTACINUS ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
Ροβάτσος, Μ., Γιαγιά-Αθανασοπούλου, Ε.2012Κρυμμένη βιοποικιλότητα: Η περίπτωση των χρωμοσωματικών φυλών του σκαπτοποντικού Microtus thomasi (Rodentia, Arvicolidae)
Τρυφωνόπουλος, Γ., Θάνου, Ε., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.2004ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΠΤΟΠΟΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Microtus (RODENTIA, ARVICOLIDAE) ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ mtDNA
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith