ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Anastasiou, J., Legakis, A.1999ALTITUDE GRADIENT, HABITAT DIFFERENTIATION AND TEMPORAL VARIATION OF MOUNTAINOUS EPIGEIC COLEOPTERAN COMMUNITIES IN SOUTHERN GREECE
Stamatis, C., Moutou, K. A., Triantafyllidis, A., Kouretas, D., Mamuris, Z.2001Genetic Differentiation of Norway Lobster (Nephrops norvegicus) Populations as Revealed by Mitochondrial DNA Analysis
Thanou, E., Tryfonopoulos, G., Chondropoulos, B., Fraguedakis-Tsolis, S.2006MtDNA Suggests the Ongoing Differentiation on Greek Microtus (T.) thomasi (Rodentia, Arvicolidae)
Zouros, E.2002HOW MAY THE DOUBLY UNIPARENTAL INHERITANCE (DUI) OF mtDNA PROMOTE POPULATION DIFFERENTIATION AND SPECIATION IN MARINE BIVALVES
Αποστολίδης, Α., ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.1996Genetic Differentiation and Phylogenetic Relationships Among Greek Brown Trout (S. trutta. L) Populations as Revealed by Sequence Analysis of Two Mitochondrial Segments
Μυλωνάς, K., Ανεζάκη, Λ., Zanuy, S., Piferrer, F., Divanach, P.2003Επίδραση της θερμοκρασίας κατά το στάδιο της νυμφικής καλλιέργειας στην διαφοροποίηση του φύλου στο λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
ΝΤΟΒΑ, Χ., ΚΛΩΣΣΑ-ΚΙΛΙΑ, Ε., ΚΙΛΙΑΣ, Γ., ΣΦΕΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ, Σ.2008ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Ligidium (Isopoda, Oniscidea) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παπαδάκη, Μ., Μυλωνάς, Κ., Divanach, P.2003Διαφοροποίηση Φύλου στο Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) και Συσχετισμός με τα Επίπεδα Φυλετικών Στεροειδών Ορμονών
Τσαπάρης, Δ., Fric, J., Kristoffersen, J. B., Καρρής, Γ., Κασαπίδης, Π.2012Γενετική δομή και πρότυπα διαφοροποίησης των πληθυσμών του αρουραίου (Rattus rattus) σε συμπλέγματα νησιών και βραχονησίδων των ελληνικών θαλασσών
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith