ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Pagesort descendingAuthorsYearTitle
Savvidou, E., Debonou, E., Komitopoulou, K.2001Sex-Specific and Sex-Determining Genes in the Insects Ceratitis capitata and Bactrocera oleae
Zbinden, J., Margaritoulis, D., Arlettaz, R.2006Small-Scale Differences in Loggerhead Sea Turtle Hatchling Sex Ratios - Consequences for the Conservation of the Mediterranean Metapopulation
Ακουμιανάκη, Ι., Καρτσάκη, Ε., Γαλανόπουλος, Β., Ζούρος, Ε.2003Σήμανση Μιτοχονδρίων και in Situ Υβριδοποίηση mtDNA ως Εργαλεία για την Ταυτοποίηση Φύλου στα Μύδια (Γένος Mytilus)
Καπίρης, Κ.2006ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ ARISTEUS ANTENNATUS (RISSO, 1816) ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Μυλωνάς, K., Ανεζάκη, Λ., Zanuy, S., Piferrer, F., Divanach, P.2003Επίδραση της θερμοκρασίας κατά το στάδιο της νυμφικής καλλιέργειας στην διαφοροποίηση του φύλου στο λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Παπαδάκη, Μ., Μυλωνάς, Κ., Divanach, P.2003Διαφοροποίηση Φύλου στο Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) και Συσχετισμός με τα Επίπεδα Φυλετικών Στεροειδών Ορμονών
Lagos, D. I., Kouskouti, A., Sanchez, L., Komitopoulou, K.2001Characterization of the Sex-Determining Genes dsx and Sxl in the Insect Bactrocera oleae
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith