ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Αλμπανίδου, Β., Μερτζάνης, Γ., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ.2012Μελέτη καταλληλότητας και χρήσης ενδιαιτημάτων από την καφέ αρκούδα με την εφαρμογή Ανάλυσης Δικτύων και Μαρ- κοβιανών Αλυσίδων
ΔΡΑΚΟΥ, Ε., Μπόμπορη, Δ. Χ., Μαζάρης, Α., Καλλιμάνης, Α., ΣΓΑΡ∆ΕΛΗΣ, Σ., Παντής, Ι. Δ.2008ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιμάνης, Α., Πετανίδου, Θ., ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ., Παντής, Ι. Δ.2008ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ: ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μαζάρης, Α., Καλλιμάνης, Θ., ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Σγαρδέλης, Σ., Παντής, Ι. Δ.2008Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΜΦΙΒΙΑ, ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Μαζάρης, Α., Ματσίνος, Γ.2004ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΟΣΤΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΑ; ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ
Τογρίδου, Α., Μαζάρης, Α., Παντής, Γ., Ματσίνος, Γ.2004ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith