ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Αλμπανίδου, Β., Μερτζάνης, Γ., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ.2012Μελέτη καταλληλότητας και χρήσης ενδιαιτημάτων από την καφέ αρκούδα με την εφαρμογή Ανάλυσης Δικτύων και Μαρ- κοβιανών Αλυσίδων
Γιαννακόπουλος, Α., Ακριώτης, Τ., Δημητρακόπουλος, Π. Γ., Θεοδώρου, Κ., Μερτζάνης, Γ., Riegler, S., Riegler, A., Τράγος, Θ., Ηλιόπουλος, Γ., Ποϊραζίδης, Κ.2012Χωροχρονική επικάλυψη ζωτικών χώρων καφέ αρκούδων (Ursus arctos) στη ΒΑ Πίνδο
Γιαννακόπουλος, Α., Μερτζάνης, Γ., ΡΙΓΛΕΡ, Α., ΡΙΓΚΛΕΡ, Σ., ΓΩΔΗΣ, Κ., Τράγος, Θ., ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, Γ., ΠΥΛΙ∆ΗΣ, Χ.2008Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑ ΠΙΝΔΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΙΑΣ
Καλλιμάνης, Α., Σγαρδέλης, Σ., Μερτζάνης, Γ., Αραβίδης, Η., Ισάακ, Ι., Καραμανλίδης, Α., Τράγος, Α.2004ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ (Ursus arctos) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Β. ΠΙΝΔΟ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith