ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Bhusal, D. R., Τσιαφούλη, Μ., Σγαρδέλης, Σ.2012Πρότυπα αφθονίας και ποικιλότητας νηματωδών κατά μήκος μίας συνδυαστικής βαθμίδας υψομέτρου – κάλυψης βλάστησης
Αλμπανίδου, Β., Μερτζάνης, Γ., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ.2012Μελέτη καταλληλότητας και χρήσης ενδιαιτημάτων από την καφέ αρκούδα με την εφαρμογή Ανάλυσης Δικτύων και Μαρ- κοβιανών Αλυσίδων
Ηλιόπουλος, Γ., Πετρίδου, Μ., Γιαννακόπουλος, Α., Γιουλάτος, Δ., Σγαρδέλης, Σ.2012Παράγοντες που σχετίζονται με την επιλογή περιοχών αναπαραγωγής από ομάδες λύκων (Canis lupus) στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα
Καλλιμάνης, Α., Πετανίδου, Θ., ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ., Παντής, Ι. Δ.2008ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ: ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
Καλλιμάνης, Α., Σγαρδέλης, Σ., Μερτζάνης, Γ., Αραβίδης, Η., Ισάακ, Ι., Καραμανλίδης, Α., Τράγος, Α.2004ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ (Ursus arctos) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Β. ΠΙΝΔΟ
Μαζάρης, Α., Καλλιμάνης, Θ., ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., Σγαρδέλης, Σ., Παντής, Ι. Δ.2008Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΜΦΙΒΙΑ, ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Πετανίδου, Θ., Tscheulin, T., Ståhls, G., Vujić, A., Olesen, J. M., Rojo, S., Θρασυβούλου, Α., Σγαρδέλης, Σ., Καλλιμάνης, Α., Κοκκίνη, Σ.2012To έργο POL-AEGIS, αιγίδα για τους επικονιαστές του Αιγαίου
Τσιαφούλη, Μ., Thebault, E., De Ruiter, P., Van der Putten, V., Birkhoefer, K., Σγαρδέλης, Σ.2012Ποικιλότητα στα εδαφικά τροφικά πλέγματα και εντατικοποίηση χρήσεων γης
Τσιαφούλη, Μ., Αργυροπούλου, Μ., Στάμου, Γ. Π., Σγαρδέλης, Σ.2008ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Τσιαφούλη, Μ., Αργυροπούλου, Μ., Στάμου, Γ. Π., Σγαρδέλης, Σ.2006Βιοποικιλότητα των Carabidae (Coleoptera) σε Οργανικά και Συμβατικά Αγρο-Οικοσυστήματα
Τσιαφούλη, Μ., Αργυροπούλου, Μ., Στάμου, Γ., Σγαρδέλης, Σ.2004BΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith