ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Αποστολίδης, Α., ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.1996Genetic Differentiation and Phylogenetic Relationships Among Greek Brown Trout (S. trutta. L) Populations as Revealed by Sequence Analysis of Two Mitochondrial Segments
ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ, Α., ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ, Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.1994An investigation of the genetic structure of seven chub Leuciscus cephalus (Pisces; Cyprinidae) population from Greece
Καραϊσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Α., Κατσαρές, Β., Αμπατζόπουλος, Θ. Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.2006ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ SPARUS AURATA, LINNAEUS, 1758 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DNA ΔΕΙΚΤΩΝ
Καραϊσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Α., Κουβάτση, Α., Τριανταφυλλίδης, Κ.2003Διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων και γενετική ταυτοποίηση τριών ειδών του γένους Trachurus
Κατσαρές, Β., Τριανταφυλλίδης, Α., Καραϊσκου, Ν., Αμπατζόπουλος, Θ. Ι., Τριανταφυλλίδης, Κ.2006ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, DICENTRARCHUS LABRAX, LINNAEUS 1758 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DNA ΔΕΙΚΤΩΝ
Τριανταφυλλίδης, Κ.2000ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ, ΣΟΛΟΜΟΥ & ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τριανταφυλλίδης, Α., Garcia-Vazquez, E., Perez, J., Alvarez, P., Rico, C., Fox, C., Lopes, P., Teia, A., Καραϊσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Κ.2003Γενετική ταυτοποίηση ψαριών με τη βοήθεια ειδο-ειδικών δεικτών DNA για τον υπολογισμό της βιομάζας και την εξακρίβωση της εμπορικής νοθείας
Τριανταφυλλίδης, Κ., Καρακούδης, Ι., Αποστολίδης, Α.1996ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (Salmo trutta L.) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith